23 de setembre de 2020
12:25

Sessió plenària Ajuntament de Deltebre (12-09-2019)

2020-09-23T05:33:37+02:0012 de setembre de 2019|Sessió Plenària|
Ràdio Delta 107.6 FM
Sessió plenària Ajuntament de Deltebre (12-09-2019)
Ràdio Delta 107.6 FMSessió plenària Ajuntament de Deltebre (12-09-2019)

 

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES SEGÜENTS ACTES:
– EXTRAORDINÀRIA NÚM. 10/2019, DE 4 DE JULIOL
– ORDINÀRIA NÚM. 11/2019, DE 4 DE JULIOL
HISENDA
2N.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D’HISENDA
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 2N
TRIMESTRE DE 2019.
3R.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA
D’AJUST 2N TRIMESTRE DE 2019 AL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
4T.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 2N TRIMESTRE DE
2019 D’ACORD AMB EL RD 635/2014 DE 25 DE JULIOL DE 2014 TRAMÈS
AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
5È.- DONAR COMPTE DE L’OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE
MOROSITAT CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2019 TRAMÈS AL
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL
COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2018.
GESTIÓ INTERNA
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT
PEL PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI DE DATA 4 DE JULIOL DE 2019
SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS
ELECTES.
8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES DELTEBRE
CONTRA L’ACORD ADOPTAT PEL PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI DE
DATA 4 DE JULIOL DE 2019 SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ I
RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES.
MOCIONS
9È.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MÉS DELTEBRE EN REBUIG
AL TANCAMENT DE DOS OFICINES DE CAIXABANK AL MUNICIPI DE
DELTEBRE.
10È.- MOCIÓ PER FER FRONT A L’ALARMA SOCIAL DELS ROBATORIS
EN CASES HABITADES.
PART DE CONTROL
11È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
– DE LA NÚM. 1178/2019 A LA NÚM. 1534/2019
12È.- INFORMES D’ALCALDIA.
13È.- PROPOSICIONS URGENTS.
14È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
– PRECS
– PREGUNTES