23 de setembre de 2020
12:35

Sessió plenària Ajuntament de Deltebre (16-10-2019)

2020-09-23T05:33:27+02:0016 d'octubre de 2019|Sessió Plenària|
Ràdio Delta 107.6 FM
Sessió plenària Ajuntament de Deltebre (16-10-2019)
Ràdio Delta 107.6 FMSessió plenària Ajuntament de Deltebre (16-10-2019)

 

ORDRE DEL DIA (ORDINÀRIA)
PART RESOLUTIVA
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES SEGÜENTS ACTES:
– ORDINÀRIA NÚM. 12/2019, DE 12 DE SETEMBRE
2N.- DONAR COMPTE INFORMES FISCALITZACIÓ PLENA POSTERIOR
EXERCICI 2018.
3R.- DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 1564/2019
D’APROVACIÓ LINIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2020.
4T.- DONAR COMPTE DEL PLA ACCIÓ 2019-2020.
5È.- DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2019.
6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DEFINITVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES OBRES
D’ARRANJAMENT DEL CARRER SAPINYA DE DELTEBRE.
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DEFINITVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES OBRES
D’ARRANJAMENT DEL CARRER ANTONI GAUDI DE DELTEBRE.
8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DEFINITVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES OBRES
D’ARRANJAMENT DEL CARRER VERGE MONTSERRAT DE DELTEBRE.
GESTIÓ INTERNA
9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ FESTES LOCALS PER A
L’ANY 2020.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I
D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ANNEX 3 DEL REGLAMENT DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES I PER
DEIXAR SENSE EFECTE L’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ELS SEUS ANNEXOS 1 i 2.
MOCIONS
11È.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MÉS DELTEBRE PER INSTAR
A LES COMPANYIES ELÈCTRIQUES A LA RETIRADA PROGRESSIVA DE
LES LINIES DE MITJA I ALTA TENSIÓ QUE PASSEN AÈRIES PEL
MUNICIPI DE DELTEBRE A COST ZERO PELS VEÏNS DEL MUNICIPI.
PART DE CONTROL
12È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
– DE LA NÚM. 1535/2019 A LA NÚM. 1770/2019
13È.- INFORMES D’ALCALDIA.
14È.- PROPOSICIONS URGENTS.
15È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
– PRECS
– PREGUNTES
ORDRE DEL DIA (EXTRAORDINÀRIA)
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER
DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES
CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ