23 de setembre de 2020
10:58

Sessió plenària Ajuntament de Deltebre (21-11-2019)

2020-09-23T05:33:26+02:0020 de novembre de 2019|Sessió Plenària|
Ràdio Delta 107.6 FM
Sessió plenària Ajuntament de Deltebre (21-11-2019)
Ràdio Delta 107.6 FMSessió plenària Ajuntament de Deltebre (21-11-2019)

 

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES SEGÜENTS ACTES:
– EXTRORDINÀRIA NÚM. 13/2019, DE 18 D’OCTUBRE
– ORDINÀRIA NÚM. 14/2019, DE 16 D’OCTUBRE
– EXTRAORDINÀRIA NÚM. 15/2019, DE 16 D’OCTUBRE
#DeltebreEficient
HISENDA
2N.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DELS
EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 11/2019 TRASPÀS
ENTRE PARTIDES SENSE VINCULACIÓ JURÍDICA, NÚM.12/2019 CRÈDITS
EXTRAORDINARIS, NÚM. 13/2019 SUPLEMENT DE CRÈDIT PER
GENERACIÓ D’INGRESSOS I D’APROVACIÓ DEL CANVI D’INVERSIONS
PREVISTES AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019 I EL SEU
FINANÇAMENT AMB PRÉSTEC.
3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ
D’ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2020.
4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL
PRESSUPOST, PLANTILLA, ORGANIGRAMA I BASES D’EXECUCIÓ PER A
L’EXERCICI 2020.
GESTIÓ INTERNA
5È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE EL RÈGIM DE RETRIBUCIONS
DELS CÀRRECS ELECTES PER ASSISTÈNCIA A LES COMISSIONS
INFORMATIVES PERMANENTS
#DeltebreProjecció
REVALORITZACIÓ ECONÒMICA
6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL
PATROCINI PUBLICITARI DEL MUNICIPI DE DELTEBRE- EXERCICI 2020-.
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LA DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA, OCUPACIONAL I A LA MILLORA DE LA IMATGE DE POBLE
DEL MUNICIPI DE DELTEBRE- EXERCICI 2020-.
SERVEI A LES PERSONES
8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES D’AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINATS TRIBUTS
MUNICIPALS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS TIPIFICADES PER A
L’EXERCICI 2020.
9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER
ECONÒMIC I PUNTUAL PER A ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA
SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA PER A
L’EXERCICI 2020.
#DeltebreActiu
TEIXIT ASSOCIATIU
10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE BASES
REGULADORES PER A LA SOL•LICITUD I ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS PEL DESENVOLUPAMENT
D’ACTIVITATS I SERVEIS AL MUNICIPI DE DELTEBRE, BASES
REGULADORES PER A LA SOL•LICITUD I ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS ALS CLUBS DE FUTBOL I A LES ESCOLES DE FUTBOL
DEL MUNICIPI DE DELTEBRE, BASES REGULADORES PER A LA
SOL•LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES AMPA DEL
MUNICIPI DE DELTEBRE PER A L’EXERCICI ECONÒMIC 2020
MOCIONS
11È.- MOCIÓ D’ERC-MD PER TAL QUE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE
ELABORI UN REGLAMENT D’HABITATGES DESOCUPATS I ESTABLEIXI
UN RECÀRREC A LES ENTITATS FINANCERES PELS PISOS BUITS DELS
QUE EN SIGUIN TITULARS.
PART DE CONTROL
12È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
– DE LA NÚM. 1771/2019 A LA NÚM. 1963/2019
13È.- INFORMES D’ALCALDIA.
14È.- PROPOSICIONS URGENTS.
15È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
– PRECS
– PREGUNTES