23 de setembre de 2020
10:32

Sessió plenària Ajuntament de Deltebre (11-12-2019)

2020-09-23T05:33:26+02:0011 de desembre de 2019|Sessió Plenària|
Ràdio Delta 107.6 FM
Sessió plenària Ajuntament de Deltebre (11-12-2019)
Ràdio Delta 107.6 FMSessió plenària Ajuntament de Deltebre (11-12-2019)

 

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA:
– ORDINÀRIA NÚM. 16/2019, DE 20 DE NOVEMBRE
#DeltebreEficient
HISENDA
2N.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D’HISENDA
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 3R
TRIMESTRE DE 2019
3R.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA
D’AJUST 3R TRIMESTRE DE 2019 AL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
4T.- DONAR COMPTE DE L’OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE
MOROSITAT CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE DE 2019 TRAMÈS AL
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
5È.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 3R TRIMESTRE DE
2019 D’ACORD AMB EL RD 635/2014 DE 25 DE JULIOL DE 2014 TRAMÈS
AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
6È.- DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 1874/2019
D’APROVACIÓ COSTOS EFECTIUS SERVEIS 2018
GESTIÓ INTERNA
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
MUNICIPAL PEL QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ MENOR I EL REGISTRE D’EMPRESES LICITADORES DE
DELTEBRE (RELDE)
RELACIONS INSTITUCIONALS
8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE NOMENAMENT JUTGE/SSA DE PAU
SUBSTITUT/A DEL MUNICIPI DE DELTEBRE.
COMUNICACIONS
9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE
#DeltebreProjecció
REVALORITZACIÓ ECONÒMICA
10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL
PATROCINI PUBLICITARI DEL MUNICIPI DE DELTEBRE- EXERCICI 2020-.
11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LA DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA, OCUPACIONAL I A LA MILLORA DE LA IMATGE DE POBLE
DEL MUNICIPI DE DELTEBRE- EXERCICI 2020-.
SERVEI A LES PERSONES
12È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES D’AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINATS TRIBUTS
MUNICIPALS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS TIPIFICADES PER A
L’EXERCICI 2020.
13È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER
ECONÒMIC I PUNTUAL PER A ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA
SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA PER A
L’EXERCICI 2020.
#DeltebreTerritori
CIUTADANIA I SEGURETAT
14È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC
DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE DELTEBRE.
#DeltebreActiu
FOMENT CULTURAL
15È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS,
SL DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DIRECTA AMB CARÀCTER
EXCEPCIONAL PER CAUSES D’INTERÈS PÚBLIC I SOCIAL
16È.- DICTAMEN PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE
L’ALCALDIA NÚMERO 2019/2019 D’APROVACIÓ DE LA SOL•LICITUD DE
SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT D’ESCOLES DE MÚSICA DELS ENS
LOCALS CURS 2017-2018.
TEIXIT ASSOCIATIU
17È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE BASES
REGULADORES PER A LA SOL•LICITUD I ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS PEL DESENVOLUPAMENT
D’ACTIVITATS I SERVEIS AL MUNICIPI DE DELTEBRE, BASES
REGULADORES PER A LA SOL•LICITUD I ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS ALS CLUBS DE FUTBOL I A LES ESCOLES DE FUTBOL
DEL MUNICIPI DE DELTEBRE, BASES REGULADORES PER A LA
SOL•LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES AMPA DEL
MUNICIPI DE DELTEBRE PER A L’EXERCICI ECONÒMIC 2020
MOCIONS
18È.- MOCIÓ D’ENLAIREM DELTEBRE PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL
CENTRE DE SALUT DEL DELTA.
19È.- MOCIÓ D’ENLAIREM DELTEBRE PER EXIGIR LA MILLORA DELS
SERVEIS FERROVIARIS A LES TERRES DE L’EBRE.
20È.- MOCIÓ D’ERC-MD PER TAL QUE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE
FORMALITZI ELS TRÀMITS DE CESSIÓ EN FAVOR DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA DEL CARRER 1 D’OCTUBRE I INSTAR AL SEU
ARRANJAMENT.
21È.- MOCIÓ D’ERC-MD PER TAL D’INICIAR UNA REVISIÓ I MODIFICACIÓ
DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’EMISSORA
MUNICIPAL DE DELTEBRE “RADIO DELTA” I DEL BUTLLETÏ
D’INFORMACIÓ MUNICIPAL.
22È.- MOCIO D’ERC-MD PER DIGNIFICAR ELS HOMES I DONES QUE VAN
FER POSSIBLE LA SEGREGACIÓ DEL MUNICIPI DE DELTEBRE DE
TORTOSA.
23È.- MOCIÓ D’ERC-MD PER L’ELIMINACIÓ DE LA TAXA ROSA I PER LA
BONIFICACIÓ DE PRODUCTES D’HIGIENE FEMENINA.
24È.- MOCIÓ D’ERC-MD PER LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIES
RENOVABLES AL MUNICIPI DE DELTEBRE.
25È.- MOCIÓ D’ERC-MD EN SUPORT DEL MODEL D’IMMERSIÓ
LINGÜSTICA EN CATALÀ.
26È.- MOCIÓ DE SD-CP PER DEMANAR LA CREACIÓ D’UNA LÍNIA
D’AJUTS ESPECÍFICS PER ALS MUNICIPIS AMB LES RENDES MÉS
BAIXES
PART DE CONTROL
27È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
– DE LA NÚM. 1964/2019 A LA NÚM. 2094/2019
28È.- INFORMES D’ALCALDIA.
29È.- PROPOSICIONS URGENTS.
30È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
– PRECS
– PREGUNTES